Bộ GDDT công bố Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học về các nội dung quy định đối với trình độ giáo dục đại học. Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: ndtrung@moet.gov.vn

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học về các nội dung quy định đối với trình độ giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 15/06/2021 Ngày hết hạn: 15/08/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học về các nội dung quy định đối với trình độ giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 15/06/2021 Ngày hết hạn: 15/08/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản