Bộ GDĐT công bố  Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học. Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vugdtrh@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 17/05/2021 Ngày hết hạn: 17/07/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 17/05/2021 Ngày hết hạn: 17/07/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản