Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).
Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản hoặc thông qua hòm thư điện tử. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức và cá nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu, tiếp thu và ban hành Thông tư nêu trên.
Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội qua email: nqvuong@moet.gov.vn; SĐT: 0979553268;  trước ngày 05 tháng 10 năm 2020
Trân trọng./.
Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 05/08/2020 Ngày hết hạn: 05/10/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 05/08/2020 Ngày hết hạn: 05/10/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Không có góp ý dự thảo văn bản