Kính gửi: 

- Các trường cao đẳng sư phạm;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được giao về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các trường cao đẳng sư phạm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các trường cao đẳng sư phạm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 6 năm 2020 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.3869.5144, số máy lẻ 133; di động: 0915.395.688; email: trannga@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm
Ngày bắt đầu: 04/05/2020 Ngày hết hạn: 04/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm
Ngày bắt đầu: 04/05/2020 Ngày hết hạn: 04/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản