Thực hiện Chương trình trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để việc ban hành Thông tư có chất lượng và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thu nhận thêm những ý kiến góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện Thông tư.

Các ý kiến góp ý xin gửi về theo địa chỉ:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà trưng, Hà Nội (góp ý bằng văn bản).

- Các góp ý gửi qua Email: vuminh@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 04/10/2019 Ngày hết hạn: 04/12/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 04/10/2019 Ngày hết hạn: 04/12/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
  • TT 03/