Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục và đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư), trên cơ sở những thay đổi của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thực tiễn tổng kết 07 năm thực hiện Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT, ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Thông tư của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực có liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện dự thảo 2 Thông tư.

Thực hiện quy định, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và để đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải toàn văn Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các đơn vị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục, đào tạo gửi về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Hết hạn: Ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục, đào tạo
Ngày bắt đầu: 15/09/2019 Ngày hết hạn: 15/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục, đào tạo
Ngày bắt đầu: 15/09/2019 Ngày hết hạn: 15/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Thanh tra