Bộ GDĐT ban hành Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý  việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Đồng chí Bùi Lan Hương, Cục Hợp tác Quốc tế; Email: blhuong@moet.gov.vn; số điện thoại: 0942350383.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 24/09/2019 Ngày hết hạn: 24/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 24/09/2019 Ngày hết hạn: 24/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản