Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo "Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo của để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội (Bà Nguyễn Thị Thanh Loan; ĐTDĐ: 0918763035; Email: nttloan@moet.gov.vn).

Hết hạn: Ngày 03 tháng 7 năm 2019.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 03/05/2019 Ngày hết hạn: 03/07/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 03/05/2019 Ngày hết hạn: 03/07/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
  • Bồi dưỡng thường xuyên