Thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành Thông tư “Hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều 80 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục” (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo của để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều 80 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục” gửi về:

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học)

Địa chỉ: số 35 Đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Trần Sâm,Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học,ĐTCQ: 024 38695144 (máy lẻ 723), ĐTDĐ: 0888 991177; Email: tsam@moet.gov.vn).

Hết hạn: ngày 29 tháng  1 năm 2019.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư “Hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều 80 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục”
Ngày bắt đầu: 29/11/2018 Ngày hết hạn: 29/01/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư “Hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều 80 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục”
Ngày bắt đầu: 29/11/2018 Ngày hết hạn: 29/01/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
  • Sinh viên mầm non góp ý