Bộ Giáo dục Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi).

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, các tổ chức quan tâm góp ý.

Mọi ý kiến xin gửi về: Thường trực tổ biên tập dự án Luật giáo dục (sửa đổi) - Vụ Pháp chế, Bộ GDĐT số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi)
Ngày bắt đầu: 29/10/2018 Ngày hết hạn: 15/01/2019
Loại văn bản Luật Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi)
Ngày bắt đầu: 29/10/2018 Ngày hết hạn: 15/01/2019
Loại văn bản Luật Lĩnh vực văn bản Pháp chế
  • GÓP Ý LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI

  • Góp ý nội dung quy định về Giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong Luật Giáo dục sửa đổi.

  • BIÊN BẢN GÓP Ý Nội dung qui định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong luật sửa đổi

  • Góp ý luật Giáo dục

  • Góp ý về quy định Giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

  • Góp ý

  • Góp ý luật sửa đổi

  • Góp ý nội dung giáo dục hòa nhập

  • Góp ý dự thảo luật giáo dục

  • Góp ý vào Luật GD sửa đổi