Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-Cp ngày 09/6/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017 và phân công của Lãnh đạo Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổi sung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Cổng TTĐT kính gửi nội dun Dự thảo Nghị định tới cá nhân, tập thể, đơn vị quan tâm.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 16 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Ngày bắt đầu: 10/01/2018 Ngày hết hạn: 10/03/2018
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 16 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Ngày bắt đầu: 10/01/2018 Ngày hết hạn: 10/03/2018
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Không có góp ý dự thảo văn bản