Xin ý kiến

góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về giáo dục hòa nhập người khuyết tật

Ngày 22/5/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật (Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT). Ngày 17/6/2010, Quốc hội thông qua Luật Người khuyết tật. Năm 2012, Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020. Năm 2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chính thức thông qua Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật.

Trong Luật Người khuyết tật, tại khoản 3, Điều 50, Chương IX có giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT không cập nhật những vấn đề mới, cũng như chưa giải quyết kịp thời những bất cập trong thực tiễn triển khai giáo dục hòa nhập người khuyết tật hiện nay. Việc soạn thảo văn bản để thay thế Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT phù hợp Luật Người khuyết tật, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn giáo dục hòa nhập người khuyết tật là cần thiết.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng Thông tư Quy định về giáo dục hòa nhập người khyết tật thay thế cho Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Các ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi kèm file văn bản góp ý về địa chỉ email: vugdth@moet.gov.vn; bvhung@moet.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về giáo dục hòa nhập người khuyết tật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 30/11/2017 Ngày hết hạn: 30/01/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về giáo dục hòa nhập người khuyết tật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 30/11/2017 Ngày hết hạn: 30/01/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học