Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo " Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập” (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (bà Trần Kiều Hương, ĐTCQ: 024 36230502, ĐTDĐ: 0916601315, email: tkhuong@moet.edu.vntrước ngày 16 tháng 12 năm 2017.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày bắt đầu: 16/10/2017 Ngày hết hạn: 16/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày bắt đầu: 16/10/2017 Ngày hết hạn: 16/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục