Kính gửi: Các đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên).

Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên trên website của Bộ để các đại học vùng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các đại học vùng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 12 năm 2017 theo địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.38695144; email: hbviet@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Ngày bắt đầu: 10/10/2017 Ngày hết hạn: 10/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Ngày bắt đầu: 10/10/2017 Ngày hết hạn: 10/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Không có góp ý dự thảo văn bản