Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và các văn bản cá biệt năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đến nay dự thảo Thông tư đã được hoàn thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Website của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.
Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày  31/10/2017 theo địa chỉ thư điện tử CucCNTT@moet.gov.vn.
Trân trọng cảm ơn!
* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.
Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Ngày bắt đầu: 31/08/2017 Ngày hết hạn: 31/10/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Ngày bắt đầu: 31/08/2017 Ngày hết hạn: 31/10/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Không có góp ý dự thảo văn bản