Kính gửi:  
  Các sở giáo dục và đào tạo;
  Các cơ sở đào tạo giáo viên;
  Các cơ sở đào tạo giáo viên;

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các sở giáo dục và đào tạo; cơ sở đào tạo giáo viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo giáo viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 22 tháng 6 năm 2017 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0438697285; email: vugdtrh@moet.edu.vn.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
Ngày bắt đầu: 22/06/2017 Ngày hết hạn: 21/08/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
Ngày bắt đầu: 22/06/2017 Ngày hết hạn: 21/08/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản