Kính gửi:  
  - Các đại học (quốc gia và vùng);
  - Các trường đại học và học viện;
  - Các cơ quan có đơn vị phụ trách đào tạo.

Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư xin đề nghị gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Thông tin góp ý gửi về cho Nguyễn PHương Hiền, chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học, địa chỉ email nphien@moet.edu.vn

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
Ngày bắt đầu: 31/05/2017 Ngày hết hạn: 30/07/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
Ngày bắt đầu: 31/05/2017 Ngày hết hạn: 30/07/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản