BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách
Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
 

I . XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Sau 10 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, phát huy đến mức cao nhất nguồn lực con người được coi là nhân tố quyết định, trong đó giáo dục - đào tạo là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Với ý nghĩa đó và để thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

Sau 16 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu không nhỏ, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp Đổi mới và đưa nước ta thoát khỏi tình trạng một nước nghèo.

Như vậy, sau 25 năm đổi mới của đất nước và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, giáo dục đại học đã từng bước phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng về loại hình trường và hình thức đào tạo, có nhiều đóng góp cho phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, giáo dục đại học (GDĐH) nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa Xi đã nhận định thì đến nay, giáo dục và đào tạo nước ta nói chung và GDĐH nói riêng vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu để làm động lực quan trọng nhất cho phát triển. Nhiều hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo đã được nêu từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII vẫn chưa được khắc phục cơ bản, có mặt nặng nề hơn. Chính vì vậy, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang trở thành một yêu cầu khách quan và cấp bách của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
...

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.    

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Ngày bắt đầu: 09/02/2017 Ngày hết hạn: 09/03/2017
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Ngày bắt đầu: 09/02/2017 Ngày hết hạn: 09/03/2017
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản