Kính gửi:  
  Các đại học, học viện, trường đại học;
  Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
  Các chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên, người học;
  Các tổ chức, cá nhân có quan tâm.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này sau khi được ban hành sẽ thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều 1, Điều 2 của Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy định về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các đại học, học viện, trường đại học tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/ 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm mới của Thông tư này là quy định cả về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục; bộ tiêu chuẩn đánh giá này được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục do Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) mới ban hành tháng 7/2016.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể tiêu đề “Góp ý Dự thảo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học”,  gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, số 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; file văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ với ông Lê Mỹ Phong, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, điện thoại: 04.39747108, 0904488299.


* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 23/12/2016 Ngày hết hạn: 21/02/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 23/12/2016 Ngày hết hạn: 21/02/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản