Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và các văn bản cá biệt năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin bồi dưỡng, tập huấn qua mạng.

Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đến nay dự thảo Thông tư đã được hoàn thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Website của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 04 /12/2016 theo địa chỉ thư điện tử CucCNTT@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Dự thảo Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng
Ngày bắt đầu: 04/10/2016 Ngày hết hạn: 04/12/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Dự thảo Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng
Ngày bắt đầu: 04/10/2016 Ngày hết hạn: 04/12/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Không có góp ý dự thảo văn bản