Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú trong tình hình hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú mới, thay thế cho Quy chế hiện hành.

Qua ý kiến góp ý của các đơn vị tại các hội thảo, hội nghị. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp, nghiên cứu đưa vào dự thảo Quy chế mới (xin gửi kèm theo).

Để có cơ sở hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý cho dự thảo 2 của Thông tư này.

Ý kiến góp ý của các đơn vị được làm bằng văn bản gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước 15 tháng 8 năm 2010 để kịp tổng hợp, hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội, (điện thoại: 043.869.4916 hoặc 0912.446.933, Email: hanv@moet.edu.vn).

 
Nơi nhận:
- Như ­ trên;
- TT. Trần Quang Quý (b/c);
- L­u VT, Vô CT HSSV.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
 Đã ký  

Ngũ Duy Anh

 

Xin ý kiến góp ý cho dự thảo quy chế HSSV nội trú mới
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Xin ý kiến góp ý cho dự thảo quy chế HSSV nội trú mới
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản