Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo
                       -
Các cơ sở giáo dục thường xuyên
                   - Các tổ chức, cá nhân liên quan

Thực hiện chương trình công tác năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để chuẩn bị cho việc ban hành Thông tư trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thường xuyên, các tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý kiến cho bản Dự thảo thông tư gửi kèm theo Công văn này trên Website của Bộ.

Các ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Vụ Giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo (49 Đại Cồ Việt – TP Hà Nội) hoặc địa chỉ e-mail: vugdtx@moet.edu.vn, phamxuanluan@gmail.com trước ngày 22 tháng 7 năm 2010.

 Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Mọi chi tiết xin liên hệ với Ông Phạm Xuân Luận e-mail:phxluan@moet.edu.vn hoặc điện thoại 0984074042.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/);
- Cục CNTT
- Lưu VT,Vụ GDTX
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
 
Nguyễn Công Hinh

 

Dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản