Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai xây dựng Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học, Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới Trường dự thảo hai Thông tư, trân trọng đề nghị cho ý kiến góp ý. 

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội và gửi qua email: ntcuong@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Thứ trưởng Trần Quang Quý (để b/cáo);
- Lưu VT, PC.

 


 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

(đã ký)
 
Chu Hồng Thanh
 
Góp ý mẫu bằng tốt nghiệp ĐH, mẫu bằng Tiến sĩ danh dự
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Góp ý mẫu bằng tốt nghiệp ĐH, mẫu bằng Tiến sĩ danh dự
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản