Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi đảm bảo tính thống nhất, khoa học và hiệu quả, Ban soạn thảo đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin gửi văn bản dự thảo tới các sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các sở đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Bộ trước ngày 15/6/2011 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng – Hà Nội và qua Email: ctthuy@moet.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Như trên;
- Lưu VT, NGCBQLCSGD.

 
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
 
Hoàng Đức Minh
Đề nghị đóng góp ý kiến về dự thảo điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Đề nghị đóng góp ý kiến về dự thảo điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản