Căn cLut Tchc Chính phngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cLut Giáo dc ngày 14 tháng 6 năm 2005, Lut sa đổi, bsung mt

số điu ca Lut Giáo dc ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cLut Giáo dc đại hc ngày 18 tháng 6 năm 2012,

Căn cNghquyết s14/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 ca Chính phvề đổi mi cơ bn và toàn din giáo dc đại hc Vit Nam giai đon 2006 – 2020;

Theo đề nghca Btrưởng BGiáo dc và Đào to;

Thtướng Chính phban hành Quyết định Quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngnhm thu hút các nhà khoa hc và người Vit Nam nước ngoài tham gia hot động tài tr, ging dy, nghiên cu khoa hc và chuyn giao công ngh trong các cơ sgiáo dc đại hc Vit Nam.

Điu 1. Phm vi điu chnh và đối tượng áp dng

1. Văn bản này quy định về chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

2. Văn bản này áp dụng đối với các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, gồm nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức và cá nhâncó liên quan.

Điu 2. Gii thích tng

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở giáo dục đại học

Cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm: trường cao đẳng; trường đại học, học viện; đại học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Hoạt động tài trợ

Là việc các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam nhận khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước từ nguồn tài trợ tự nguyện không hoàn lại cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Dự thảo Quyết định quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động giảng day, NCKH và CGCN trong cơ sở GDĐH Việt Nam
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Dự thảo Quyết định quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động giảng day, NCKH và CGCN trong cơ sở GDĐH Việt Nam
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản