Bộ GDĐT ban hành mẫu Chứng chỉ Tiếng việt theo khung năng lực Tiếng việt dùng cho người nước ngoài.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.