Bộ GDĐT ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi tới các Quý độc giả, cá nhân, tổ chức quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.