Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị để theo dõi, triển khai.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.