Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" vòng sơ khảo năm 2018 (SWIS-2018).

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.