Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn Về việc viết báo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý TTHTCĐ.

Cổng TTĐT kính gửi Các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.