Ngày 30/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý độc giả, cá nhân, tổ chức quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.