Ngày 18/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn triệu tập và kế hoạch tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi các sở giáo dục đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.