Ngày 7/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2367/BGDĐT-GDTC về việc phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trân trọng./.