Ngày 06/6/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2357/BGDĐT-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, các viện và trung tâm nghiên cứu thuộc và trực thuộc Bộ để theo dõi và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.