Ngày 31 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2220/BGDĐT-GDCTHSSV  Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các sở giáo dục và đào tạo, Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để theo dõi, thực hiện

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.