Ngày 30/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn hướng dẫn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo; Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.