Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 1846 /BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các đại học, trường đại học, học viên, viện nghiên cứu và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.