Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn và Kế hoạch tổ chức về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018.   

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Các cơ sở giáo dục đại học để theo dõi và triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.