Ngày 9/5/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm. 

Trân trọng./.