Ngày 7/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc phòng tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng gửi Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đăng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị để theo dõi và triển khai thực hiện,

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.