Ngày 26/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia giải thưởng Bảo Sơn 2017 - 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.