Ngày 01/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý độc giả và cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.