Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 589/BGDĐT-VP về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới Các Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.