Ngày 20/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 5978 /BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.