Thực hiện Luật Viên chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, ngày 05 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học (Thông tư số 30).

Từ năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Bộ Nội vụ ban hành các văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp học (từ mầm non đến đại học); Thông tư số 30 ban hành (trên cơ sở Thông tư số 06/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại công văn số 6083/BNV-CCVC ngày 21 tháng 11 năm 2017) đã góp phần hoàn chỉnh Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Theo Thông tư này, giáo viên dự bị đại học được xếp ở 3 hạng chức danh nghề nghiệp I, II, III (theo cấp độ từ cao đến thấp); mỗi hạng chức danh nghề nghiệp có các tiêu chuẩn, nhiệm vụ tương ứng.

Các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học quy định tại Thông tư số 30 là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên dự bị đại học trong các trường dự bị đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.