Kính gửi: 

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học;

- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm;

- Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 về nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; Kế hoạch số 521/KH-BGDĐT ngày 04/8/2017 về tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học GDQPAN các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học năm 2017; Kế hoạch số 522/KH-BGDĐT ngày 07/8/2017 về tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn học GDQPAN các trường trung học phổ thông năm 2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian và địa điểm tập huấn, cụ thể như sau:

Nội dung xem file đính kèm.