QUYẾT ĐỊNH
Chuyển nhiệm vụ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
sang Vụ Giáo dục Đại học
_______________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Giáo dục Đại học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nhiệm vụ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học bao gồm:

1. Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng về công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là tuyển sinh):

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh; xây dựng, quản lý và tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh;

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện công tác tuyển sinh;

c) Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra tuyển sinh đại học, cao đẳng.

2. Phối hợp với Thanh tra và các đơn vị có liên quan trong việc thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Điều 2. Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhiệm vụ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học để tiếp tục thực hiện.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng  Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.