Kính gửi:     
  - Giám đốc các đại học, học viện;
  - Hiệu trường các trường đại học, cao đẳng sư phạm;
  - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm; thủ  trưởng các đơn vị thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phải coi công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần huy động mọi lực lượng cùng tham gia. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật nếu để xảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi quản lý đơn vị.

2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị. Quan tâm đầu tư, trang bị đủ các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong đơn vị biết và tự giác thực hiện. Công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các biểu hiện vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo, tạp chí của ngành, Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của đơn vị.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng làm việc, ký túc xá, các cơ sở dịch vụ và các khu vực khác có nguy cơ cháy cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

4. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại các nơi có nguy cơ cháy cao trong mọi thời điểm, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.  

5. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ quan chức năng (Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy) của địa phương duy trì chế độ kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

6. Định kỳ vào tuần cuối của tháng cuối mỗi quý, thủ trưởng các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc có báo cáo đột xuất gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ Email: bogddt@moet.gov.vn hoặc Fax: 0438694085.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.