Công văn hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.