QUYẾT ĐỊNH
Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ
sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 03/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển các nhiệm vụ sau từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục:

  1. Xây dựng chính sách tiền lương và phụ cấp theo lương đối với công chức, viên chức của ngành giáo dục. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách và chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức toàn ngành.
  2. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các công việc có liên quan đến nhiệm vụ quy định tại Điều 1 cho Cục trưởng Cục Nhà Giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đế tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Nhà Giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.